Referaur në Ligj Nr. 7895, Datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar.

Përgjimi i paligjshëm me mjete teknike i transmetimeve jopublike, i të dhënave kompjuterike nga/ose brenda një sistemi kompjuterik, përfshirë emetimet elektromagnetike nga një sistem kompjuterik, që mbart të dhëna të tilla kompjuterike, dënohet me burgim nga tre deri në shtatë vjet.

Kur kjo vepër kryhet nga/ose brenda sistemeve kompjuterike ushtarake, të sigurisë kombëtare, të rendit publik, të mbrojtjes civile apo në çdo sistem tjetër kompjuterik, me rëndësi publike, dënohet me burgim nga shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet.

Përgjimi i paligjshëm

Përgjimi i paligjshëm i të dhënave kompjuterike i referohet aktit të përgjimit, monitorimit ose aksesit të komunikimeve elektronike ose të dhënave kompjuterike pa pëlqimin e palëve të përfshira. Kjo mund të përfshijë përgjimin e komunikimeve me email, monitorimin e trafikut të internetit ose aksesin në të dhënat e ruajtura në një kompjuter ose rrjet pa autorizim.

Përgjimi i paligjshëm i të dhënave kompjuterike konsiderohet një shkelje e rëndë, pasi mund të shkelë të drejtat individuale të privatësisë dhe të komprometojë informacione të ndjeshme ose konfidenciale. Mund të kryhet përmes mjeteve të ndryshme, të tilla si hakerimi në një rrjet, përdorimi i spyware ose malware të tjerë, ose përgjimi i të dhënave në tranzit.

Motivimet pas përgjimit të paligjshëm të të dhënave kompjuterike mund të ndryshojnë dhe mund të përfshijnë spiunazh, përfitim financiar, sulm në internet ose thjesht dëshirë për të marrë informacione të ndjeshme. Pavarësisht nga motivimi, përgjimi i të dhënave kompjuterike pa autorizim është i paligjshëm dhe mund të rezultojë në kallëzime penale, gjoba dhe burgim.

Për të parandaluar përgjimin e paligjshëm të të dhënave kompjuterike, është e rëndësishme të përdoren metoda të sigurta komunikimi, si enkriptimi dhe lidhjet e sigurta, për të mbrojtur të dhënat e ndjeshme nga përgjimi. Është gjithashtu e rëndësishme të përdorni fjalëkalime të forta dhe të mbani të përditësuar softuerin me arnime sigurie për të parandaluar aksesin e paautorizuar në sistemet kompjuterike. Nëse dyshohet ose zbulohet përgjimi i paligjshëm i të dhënave kompjuterike, duhet raportuar tek autoritetet përkatëse dhe duhet të ndërmerren hapa për të hetuar dhe zbutur dëmin e shkaktuar.

G.K