Referuar në Ligj Nr. 7895, Datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar.

  1. Dëmtimi, shtrembërimi, ndryshimi, fshirja apo suprimimi i paautorizuar i të dhënave kompjuterike dënohen me burgim nga gjashtë muaj deri në tre vjet.
  2. Kur kjo vepër kryhet në të dhënat kompjuterike ushtarake, të sigurisë kombëtare, të rendit publik, të mbrojtjes civile, të shëndetësisë apo në çdo të dhënë tjetër kompjuterike, me rëndësi publike, dënohet me burgim nga tre deri në dhjetë vjet.
  3. Në rastet kur veprimet e parashikuara në paragrafin e parë janë kryer nga një i mitur, ndaj tij do të zbatohen dispozitat e Kodit të Drejtësisë për të Mitur.

Çfar nënkuptojmë me ndërhyrje në të dhënat kompjuterike?

Ndërhyrja në të dhënat kompjuterike i referohet aktit të ndryshimit, fshirjes ose shkatërrimit të paautorizuar të të dhënave elektronike. Kjo mund të përfshijë modifikimin e skedarëve të të dhënave, fshirjen e informacionit të rëndësishëm ose futjen e softuerit me qëllim të keq që prish funksionimin normal të sistemeve kompjuterike.

Ndërhyrja në të dhënat kompjuterike konsiderohet një shkelje e rëndë, pasi mund të shkaktojë dëme të konsiderueshme për individët dhe organizatat. Për shembull, një aktor keqdashës mund të ndryshojë të dhënat për të kryer mashtrime ose për të mbuluar aktivitetet e paligjshme, ose mund të prezantojë malware që prish sistemet kritike, si ato të përdorura në kujdesin shëndetësor, financat ose transportin.

Motivimet pas ndërhyrjes në të dhënat kompjuterike mund të ndryshojnë dhe mund të përfshijnë përfitime financiare, aktivizim ose thjesht dëshirë për të shkaktuar dëm ose përçarje. Pavarësisht nga motivimi, ndërhyrja në të dhënat kompjuterike është e paligjshme dhe mund të rezultojë në kallëzime penale, gjoba dhe burgim.

Për të parandaluar ndërhyrjen me të dhënat kompjuterike, është e rëndësishme të përdorni fjalëkalime të forta dhe të mbani të përditësuar softuerin me arnime sigurie për të parandaluar aksesin e paautorizuar në sistemet kompjuterike. Është gjithashtu e rëndësishme të zbatohen procedurat e rezervimit dhe të rikuperimit nga fatkeqësitë për të siguruar që të dhënat mund të rikuperohen në rast të një sulmi ose dështimi të sistemit. Nëse dyshohet ose zbulohet ndërhyrje në të dhënat kompjuterike, ajo duhet të raportohet tek autoritetet përkatëse dhe duhet të ndërmerren hapa për të hetuar dhe për të zbutur dëmin e shkaktuar.

G.K