Përgjimi i Paligjshëm i të Dhënave Kompjuterike

Referaur në Ligj Nr. 7895, Datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar. Përgjimi i paligjshëm me mjete teknike i transmetimeve jopublike, i të dhënave kompjuterike nga/ose brenda një sistemi kompjuterik, përfshirë emetimet elektromagnetike nga një sistem kompjuterik, që mbart të dhëna të tilla kompjuterike, dënohet me burgim nga tre deri në shtatë … Continue reading Përgjimi i Paligjshëm i të Dhënave Kompjuterike