Referuar në Ligj Nr. 7895, Datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar

Futja, ndryshimi, fshirja apo heqja e të dhënave kompjuterike, pa të drejtë, për krijimin e të dhënave të rreme, me qëllim paraqitjen dhe përdorimin e tyre si autentike, pavarësisht nëse të dhënat e krijuara janë drejtpërdrejt të lexueshme apo të kuptueshme, dënohen me burgim nga gjashtë muaj deri në gjashtë vjet. Kur kjo vepër kryhet nga personi, që ka për detyrë ruajtjen dhe administrimin e të dhënave kompjuterike, në bashkëpunim, më shumë se një herë ose ka sjellë pasoja të rënda për interesin publik, dënohet me burgim tre deri në dhjetë vjet.”

Falsifikimi komjuterik

Falsifikimi kompjuterik, i njohur gjithashtu si falsifikim digjital ose falsifikim elektronik, i referohet aktit të krijimit ose modifikimit të informacionit digjital me qëllimin për të mashtruar të tjerët. Kjo mund të përfshijë krijimin e dokumenteve të rreme, ndryshimin e fotografive ose manipulimin e të dhënave me qëllim të keqinterpretimit të informacionit.

Falsifikimi kompjuterik shpesh përfshin përdorimin e mjeteve të sofistikuara softuerike për të krijuar artefakte digjitale (elektronike) me pamje realiste që mund të jenë të vështira për t’u zbuluar. Kjo mund të përfshijë teknika të tilla si “digital watermarking”, vulat elektronike, firmat elektonike, hartat elektronike, certifikat etj, steganografia dhe falsifikimet e thella, të cilat përdorin algoritme të mësimit të makinerive për të gjeneruar imazhe ose video të rreme bindëse.

Falsifikimi kompjuterik mund të ketë pasoja serioze, veçanërisht në kontekste ligjore ose financiare ku informacioni i saktë dhe i besueshëm është vendimtar. Shpesh konsiderohet një formë mashtrimi dhe në shumë juridiksione, është një vepër penale e dënueshme me gjobë, burgim ose të dyja.

Futja, ndryshimi, fshirja ose heqja e të dhënave kompjuterike pa të drejtë, me qëllim krijimin e të dhënave të rreme dhe paraqitjen e tyre si autentike, konsiderohet falsifikim kompjuterik. Kjo përfshin situata ku të dhënat e krijuara mund të mos jenë drejtpërdrejt të lexueshme ose të kuptueshme, por paraqiten si autentike për të mashtruar të tjerët.

Falsifikimi kompjuterik ka pasoja të rënda, pasi mund të përdoret për të kryer forma të ndryshme mashtrimi, keqinterpretimi ose vjedhje identiteti.

Për shembull, një person mund të krijojë pasqyra financiare të rreme për të siguruar një hua ose për të marrë fonde, ose mund të falsifikojë të dhëna në një studim shkencor për të ndikuar në gjetjet e tij. Në secilin prej këtyre rasteve, krijimi dhe përdorimi i të dhënave të rreme mund të ketë ndikime të rëndësishme negative mbi individët dhe shoqërinë në tërësi. (Kjo është e cituar nga shumë burime)

Si rezultat, falsifikimi kompjuterik shpesh konsiderohet si vepër penale dhe i nënshtrohet dënimeve ligjore, duke përfshirë gjoba dhe burgim. Është e rëndësishme të jesh i vetëdijshëm për rreziqet dhe pasojat e falsifikimit të kompjuterit dhe të ndërmerren hapa për të parandaluar dhe zbuluar aktivitetet mashtruese që lidhen me të dhënat dgjitale.

G.K