Auditim i Sistemeve të Teknologjisë TIK
 • Standardet e auditimit
 • Metodat e auditimit
 • Dokumentimi i auditimit
Auditim i funksionimit të Qeverisjes TIK
 • Analizë të procedurave dhe burimeve njerëzore në TIK
 • Analizë e strategjisë, politikave dhe burimeve njerëzore në TIK
 • Identifikimi dhe menaxhimi i risqeve
Auditim i Sigurisë së informacionit
 • Siguria e të dhënave dhe vazhdimësia e ofrimit të shërbimit

 • Planet për vazhdueshmërinë e biznesit dhe rimëkëmbjes nga katastrofat

 • Përdorimi i TI në krijimin e kushteve fizike

 • Menaxhimi i incidenteve dhe problemeve 

 • Analizë e shkallës së sigurisë dhe aksesit në rrjet