Çfar është Malware?

Çfar është Malware? “Malaware” është i njohur si  çdo softuer ndërhyrës i zhvilluar nga keqdashës, kriminelët kibernetikë (shpesh të quajtur haker) për të vjedhur të dhënat dhe për të dëmtuar ose shkatërruar pajisje kompjuterike, server dhe sisteme kompjuterike.  Malware nuk është një virus! Malware është një lloj softueri i cili është krijuar me qëllim të dëmtoj […]

Ndërhyrja në të Dhënat Kompjuterike

Referuar në Ligj Nr. 7895, Datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar. Dëmtimi, shtrembërimi, ndryshimi, fshirja apo suprimimi i paautorizuar i të dhënave kompjuterike dënohen me burgim nga gjashtë muaj deri në tre vjet. Kur kjo vepër kryhet në të dhënat kompjuterike ushtarake, të sigurisë kombëtare, të rendit publik, të mbrojtjes civile, […]

Përgjimi i Paligjshëm i të Dhënave Kompjuterike

Referaur në Ligj Nr. 7895, Datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar. Përgjimi i paligjshëm me mjete teknike i transmetimeve jopublike, i të dhënave kompjuterike nga/ose brenda një sistemi kompjuterik, përfshirë emetimet elektromagnetike nga një sistem kompjuterik, që mbart të dhëna të tilla kompjuterike, dënohet me burgim nga tre deri në shtatë […]

Hyrja e Paautorizuar Kompjuterike

Referuar në Ligj Nr. 7895, Datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar Hyrja e paautorizuar apo në tejkalim të autorizimit për të hyrë në një sistem kompjuterik a në një pjesë të tij, nëpërmjet cenimit të masave të sigurimit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet. Kur kjo vepër […]

Falsifikimi Kompjuterik

Referuar në Ligj Nr. 7895, Datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar Futja, ndryshimi, fshirja apo heqja e të dhënave kompjuterike, pa të drejtë, për krijimin e të dhënave të rreme, me qëllim paraqitjen dhe përdorimin e tyre si autentike, pavarësisht nëse të dhënat e krijuara janë drejtpërdrejt të lexueshme apo të […]

Mashtrimi Kompjuterik

Referuar në ligj nr. 7895, Datë 27.1.1995 “KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË” I NDRYSHUAR Mashtrimi kompjuterik Futja, ndryshimi, fshirja ose heqja e të dhënave kompjuterike apo ndërhyrja në funksionimin e një sistemi kompjuterik, me qëllim për t’i siguruar vetes apo të tretëve, me mashtrim, një përfitim ekonomik të padrejtë apo për t’i shkaktuar një […]

Kontakt

Ju mund të drejtoni kërkesën tuaj drejt adresës info@kibernetike.al Ne i përgjigjemi kërkesës suaj duke garantuar ekspertizën më të mirë dhe të kualifikuar sipas fushës që ju kërkoni.  Pse duhet të na zgjidhni për të bashkëpunuar me ne? Zhvillimet e mëdha teknologjike tregojnë se jemi në një epokë të re ndërverpimi. Të dhënat personale dhe […]

Zgjidhje

Shërbime dhe konsulenca Auditim Auditim i Sistemeve të Teknologjisë TIK Standardet e auditimit Metodat e auditimit Dokumentimi i auditimi Auditim i funksionimit të qeverisjes TIK Analizë të procedurave dhe burimeve njerëzore në TIK Analizë e strategjisë, politikave dhe burimeve njerëzore në TIK Identifikimi dhe menaxhimi i risqeve Auditim i Sigurisë së informacionit Siguria e të […]

Auditim

Auditim i Sistemeve të Teknologjisë TIK Standardet e auditimit Metodat e auditimit Dokumentimi i auditimit Auditim i funksionimit të Qeverisjes TIK Analizë të procedurave dhe burimeve njerëzore në TIK Analizë e strategjisë, politikave dhe burimeve njerëzore në TIK Identifikimi dhe menaxhimi i risqeve Auditim i Sigurisë së informacionit Siguria e të dhënave dhe vazhdimësia e […]

Siguria Kibernetike

Çfar është siguria kibernetike? “Siguria kibernetike” është tërësia e mjeteve ligjore, organizative, teknike dhe edukative, me qëllim mbrojtjen e hapësirës kibernetike. Siguria Kibernetike është metodë praktike e mbrojtjes së sistemeve, rrjeteve dhe programeve nga sulmet digjitale.  (praktika e mbrojtjes së kompjuterëve, serverëve, pajisjeve mobile, sistemeve elektronike, rrjeteve dhe të dhënave nga sulmet keqdashëse.) Është arti i […]