Çfar është Malware?

Çfar është Malware? “Malaware” është i njohur si  çdo softuer ndërhyrës i zhvilluar nga keqdashës, kriminelët kibernetikë (shpesh të quajtur haker) për të vjedhur të dhënat dhe për të dëmtuar ose shkatërruar pajisje kompjuterike, server dhe sisteme kompjuterike.  Malware nuk është një virus! Malware është një lloj softueri i cili është krijuar me qëllim të dëmtoj […]

Ndërhyrja në të Dhënat Kompjuterike

Referuar në Ligj Nr. 7895, Datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar. Dëmtimi, shtrembërimi, ndryshimi, fshirja apo suprimimi i paautorizuar i të dhënave kompjuterike dënohen me burgim nga gjashtë muaj deri në tre vjet. Kur kjo vepër kryhet në të dhënat kompjuterike ushtarake, të sigurisë kombëtare, të rendit publik, të mbrojtjes civile, […]

Përgjimi i Paligjshëm i të Dhënave Kompjuterike

Referaur në Ligj Nr. 7895, Datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar. Përgjimi i paligjshëm me mjete teknike i transmetimeve jopublike, i të dhënave kompjuterike nga/ose brenda një sistemi kompjuterik, përfshirë emetimet elektromagnetike nga një sistem kompjuterik, që mbart të dhëna të tilla kompjuterike, dënohet me burgim nga tre deri në shtatë […]

Hyrja e Paautorizuar Kompjuterike

Referuar në Ligj Nr. 7895, Datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar Hyrja e paautorizuar apo në tejkalim të autorizimit për të hyrë në një sistem kompjuterik a në një pjesë të tij, nëpërmjet cenimit të masave të sigurimit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet. Kur kjo vepër […]

Falsifikimi Kompjuterik

Referuar në Ligj Nr. 7895, Datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar Futja, ndryshimi, fshirja apo heqja e të dhënave kompjuterike, pa të drejtë, për krijimin e të dhënave të rreme, me qëllim paraqitjen dhe përdorimin e tyre si autentike, pavarësisht nëse të dhënat e krijuara janë drejtpërdrejt të lexueshme apo të […]

Mashtrimi Kompjuterik

Referuar në ligj nr. 7895, Datë 27.1.1995 “KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË” I NDRYSHUAR Mashtrimi kompjuterik Futja, ndryshimi, fshirja ose heqja e të dhënave kompjuterike apo ndërhyrja në funksionimin e një sistemi kompjuterik, me qëllim për t’i siguruar vetes apo të tretëve, me mashtrim, një përfitim ekonomik të padrejtë apo për t’i shkaktuar një […]